Vedtægter

Tilmelding altid først efter forudgående aftale med Bianca Lea Lyberth, tlf.: 31121984  eller vestbyensrideklub@gmail.com

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vestbyens Rideklub (forkortet VeB) og er stiftet den 23.04.2019.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune. 

§ 2 Formål

I Vestbyens Rideklub er udgangspunktet samværet omkring heste, med plads til forskellighed i fællesskabet - med fokus på deltagelse, medansvar og glæden ved at bidrage til fællesskabet. Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan dyrke ridesporten, primært med fokus på breddeaktiviteter. Endvidere at udbrede kendskabet til ridesporten, og oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål at tilbyde børn/unge/borgerne i området mulighed for omgang med og pasning af dyr i socialt fællesskab med andre. 

§ 3 Organisationer

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

§ 4 Medlemskab

I Vestbyens Rideklub kan optages aktive  og passive medlemmer.

Juniormedlemmer er medlemmer under 16 år (indtil det kalenderår, hvori de fylder 16 år).

Alle aktive medlemmer på 16 år og derover har stemmeret ved generalforsamlingen, men ingen medlemmer er valgbare til bestyrelsen før det fyldte 18. år. For at have stemmeret skal man være aktivt medlem og kontingentet skal være betalt. Alle medlemmer er valgbare til udvalg.

Forældre til børn under 16 år der er aktive juniormedlemmer har stemmeret med en stemme pr. barn under 16 år. Disse forældre er valgbare til bestyrelsen. Stemmeret og valgbarhed bortfalder når barnet fylder 16 år, medmindre forældrene indmelder sig som aktivt medlem.

Alle medlemmer både aktiv og passiv har taleret på generalforsamlingen. Det er kun aktive medlemmer der kan deltage i rideundervisning/ridekonkurrencer, mens alle medlemmer kan have kanin/anden dyrehold.

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning og betaling af klubkontingentet er modtaget af bestyrelsen. Indmeldelsen skal ske senest 1 måned efter påbegyndt undervisning i rideskolen eller benyttelse af Rideklubbens faciliteter.

 Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen – varsel er 1 måned og udløber til næste forfaldsdato.

Ind- og udmeldelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5 Kontingent

Klubkontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse. Klubkontingentet opkræves forud 2 gange årligt og forfalder til betaling den 1. april og den 1. oktober. Ved indmeldelse betaler man forholdsvis frem til næste forfaldsdato. Er kontingentet ikke betalt 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlems-rettighederne automatisk. Vedkommende kan kun blive medlem igen ved betaling af restance. 

§ 6 A. Karantæne/Udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. 

§ 6 B. Karantæne/Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. 

§ 6 C. Karantæne/Udelukkelse 

I det af $6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion). 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Tid og sted for generalforsamlingen skal offentliggøres for klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel ved opslag og annoncering på VeBs hjemmeside. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg offentliggøres sammen med dagsordenen. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed jf. dog $S 12 & 13. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

5. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år, herunder fremlægger til godkendelse 

kontingentsats, samt prioriteringen af boksplads (elev/part/privat)

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse, jfr. § 10: 

  1. Valg af bestyrelse, jfr. § 9:
  2. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år
  3. Valg af 1 internt revisor og 1 internt revisorsuppleant for 2 år
  4. Evt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen indgiver begæring herom - med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail og ved opslag på rideskolen og klubbens hjemmeside. 

§ 9 Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Der vælges 3 medlemmer hver lige år og 2 hver ulige år. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Bestyrelsen konstitueres ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter et antal udvalg, blandt medlemmerne i klubben. Udvalgene er, sammen med medlemmerne ansvarlige for i fællesskab at understøtte VeBs formål. I den forbindelse udarbejder udvalgene forslag til opgavebeskrivelser knyttet til VeBs opstaldningsprofiler. Opgavebeskrivelserne skal angive arbejdsområde og beføjelser. Forslagene skal godkendes af bestyrelsen og er gældende indtil bestyrelsen træffer en anden beslutning.

Det påhviler bestyrelsen at godkende alle private opstaldere, ud fra en vurdering af boksplads og klubbens breddeorienterede profil/formål.

§ 10 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes som minimum hver anden måned eller på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Møde afholdelse beskrives i bestyrelses forretningsorden.

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og udarbejder et beslutningsreferat, som lægges på rideklubbens hjemmeside.

§ 11 Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af en intern bilagskontrollant.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut og den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening, primært formand og kasserer, medmindre andet er aftalt i forretningsorden.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 12 vedtægtsændringer

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Enhver ændring skal indberettes til Dansk Ride Forbund og Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg til godkendelse. 

§ 13 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger, skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler øvrige foreninger i Aalborg Vestby. 

$ 14 bemyndigelse

I tilfælde, der ikke er forudsete eller omtalt i disse vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe foreløbig afgørelse indtil en generalforsamlings sanktion eller forkastelse. Tvivlsspørgsmål kan ikke indankes for nogen domstol. 

 

Godkendt af generalforsamling den 17. februar 2021

Vores sponsorer