Velkommen til VeB - Vestbyens Rideklub

Vi er en forening, der satser på bredden og vægter sammenholdet højt.

Vores fokus er på børnene, der, igennem deres glæde for dyr, kan udvikle sig ved at få medansvar og igennem et mesterlæreprincip, hvor medlemmerne på tværs af alder og erfaring hjælper hinanden.

Vi ønsker at alle vores medlemmer bidrager til fællesskabet igennem forskellige opgaver, der er i forbindelse med vores rideskole og dyrehold, og at vores medlemmer mærker, at de har indflydelse på klubbens udvikling samt at være en del af et fællesskab ved at løfte i flok.

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen i klubben.

- Bestyrelsen

 

Vestbyens Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund

Generalforsamling Vestbyens Rideklub

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i Vestbyens Rideklub indkalder herved alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Da rideklubben er relativ ung, opfordres der til deltagelse, således vi sammen kan lave en fælles klub for medlemmerne, store som små. 
Generalforsamlingen er den 17. februar 2021, kl. 19.00 til 20.30, formodentlig på TEAMS, medmindre Covid-19 situationen tillader at mødes i klubbens cafeteria.

Her vil den dagligleder Cecilie Andreasen præsentere klubbens udvikling og bestyrelsen vil præsentere, de prioriteringer og aktiviteter som blev foretaget i året der er gået samt planerne for det kommende år, sammen med regnskab 2020 og budget for 2021. Vi vil også gerne justere på vores vedtægter, samt præsentere en forretningsorden for at facilitere bestyrelsens fremtidige arbejde.

DET PRAKTISKE

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt evt. gæster inviteret af bestyrelsen. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret samt forældre til vores aktive medlemmer under 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, her gælder også fremmøde via TEAMS.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt på kontakt@vestbyensrideklub.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Der vil senest den 4. februar sendes kandidatur fra de medlemmer som genopstiller. Eventuelle nye kandidater inviteres til at sende 5 linjer om dem selv inden den 1. februar, som vil blive sendt ud til alle medlemmer sammen med den endelige dagsorden.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre ét bestyrelsesmedlem eller mindst to medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Formanden aflægger beretning
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  5. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år, herunder fremlægges godkendelse af kontingentsats, samt prioriteringen af boksplads (elev/part/udlåns/privat)
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 9[1]
  8. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleant for 1 år
  9. Valg af en intern revisor og en intern revisorsuppleant for 2 år
  10. Evt.

 

Vi ser frem til jeres fremmøde!

Bestyrelsen i Vestbyens Rideklub

 

Læs mere

Sponsorer

Find os her

Adresse

Annebergvej 110, 9000 Aalborg

Telefon

42689604